Militarhistoria відкриті
[search 0]
більше

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Sveriges forna militärattaché i Ukraina överstelöjtnant Peter Lidén och Piotr Wawrzeniuk samtalar om Ukrainas förutsättningar att klara av den pågående ryska offensiven i fråga om manskap, materiel och stöd utifrån. Peter tar upp potentiella strategiska drag från Ukraina, men Piotr styr över samtalet till ukrainsk inrikespolitik och varför det har …
 
Den rättfärdige krigsvetaren Oscar Jonsson berättar om Rysslands förutsättningar för vidare krig utifrån rekrytering, materiel, ammunition, och dynamiska internationella relationer. Piotr Wawrzeniuk framhärdar att prata om polesiska träsken och Belarus, vilket gör att Oscar glömmer att berätta om hans nya bok - "Hotet från Ryssland".…
 
Lars Ericson Wolke utvinner ett nyttigt destilat ur sin och Per Eliassons purfärska bok om den svenska arméns 500-åriga historia. Vilka epoker kan denna långa period delas in i? Vad kännetecknade epokerna, och vilka gemensamma drag har de trots avstånd i tid, liksom teknologiska och politiska skillnader?…
 
Sofia Gustafsson berättar om de kritiska årtiondena när Sveaborg planerades och uppfördes. Vi pratar om byggplaner, finansiering, arbetskraft och militär bemanning. Inte nog med det: Sofia beskriver fenomenet "old public management" och vad bygget betydde för Helsingfors som befann sig under återuppbyggnad efter Lilla ofreden 1742-1744. Piotr Wawrz…
 
Martin Neuding Skoog bjuder på en utflykt till Älvsborgsbrons fäste där han berättar om den danska erövringen och förstörelsen av Älvsborgs fästning 1502, liksom om landsknekten Paul von Dolsteins konstnärliga talangers betydelse för våra kunskaper om 1500-talets landskrigföring.Avslutningsvis fäller han några sorgeord om fästningslämningarnas nuva…
 
I denna podcast besöker vi Fredrik Eriksson som benar ut begreppen specialoperation och specialförband och tecknar den svenska specialförbandshistorien fram till 1995. Fredrik är medförfattare till boken "Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen. Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995", där även Lars Ericson …
 
I denna fjärde del av vår serie om kustartilleriet vadar Fredrik Eriksson ut i vattnet vid Årsta havsbad för att berätta om varför, när och hur Havsbandslinjen uppfördes. Han vänder oförtröttligt på varje sten, och tar upp politiska och militärtekniska processer, liksom beredskapstidens utmaningar. Slutligen tipsar redaktörerna om lämpliga sommarak…
 
Fredrik Eriksson berättar hur planeringen och uppbyggnaden av kustartilleriet följde den geopolitiska och militärtekniska utvecklingen från förra sekelskiftet till andra världskriget.Piotr Wawrzeniuk
 
7 juni 2022 fyller Flottan 500 år.Lars Ericson Wolke gör nedslag vid olika tidspunkter i svenska flottans halvt millenium långa historia för att illustrera dess uppgifter och insatser. Lars bistås av Piotr Wawrzeniuk som inte kan hålla nyfikenheten stången.Piotr Wawrzeniuk
 
I denna podcast inspelad i december 2021 berättar politices doktorn och kommendörkaptenen Stefan Lundqvist om hur Sverige under de senaste årtiondena återupptäckt kalla krigets lärdomar, med höjda anslag för FM och totalförsvaret, liksom främjande av säkerhet genom bi- och multilaterala arrangemang som involverar Finland, Norge, USA och på sistone …
 
De höglärda docenterna Eriksson, Thisner och Wawrzeniuk möter överstelöjtnant Peter Lidén, militär lärare på FHS och f.d. svensk försvarsattaché i Ukraina. Vi pratar om intryck från de två första veckorna av invasionen, om rysk försvarsreform och ukrainsk militär uppbyggnad, liksom hur vi kan mota ryska narrativ om kriget.…
 
Markus Balázs Göransson berättar om vad erfarenheten från kriget i Afghanistan betytt i Sovjetunionen, Ryssland, och stater som frigjort sig från Sovjetunionen. Han berör ämnen som militära lärdomar, veteranvård och veteranverksamhet, och erbjuder även en resumé över krigets orsaker och förlopp.Piotr Wawrzeniuk
 
Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk gör en dagsutflykt till Mörkö och Södertörn. I denna del av podcastserien om kustbefästningarnas och kustartilleriets historia berättar den höglärde Eriksson om hur försvaret av inloppet till Södertälje organiserades över tid.Piotr Wawrzeniuk
 
Fredrik Eriksson lämnar ingen möda ospard när han tar Piotr Wawrzeniuk på en långpromenad vid Oxdjupet och Kodjupet vid Stockholms inlopp. Fredrik berättar hur geopolitiska och teknologiska förändringar påverkat planeringen av, och uppförandet av, en mängd vackra fortifikationsobjekt, liksom hur taktik anpassades. Podcasten är den första i en serie…
 
Markus Göransson Balázs berättar om den ryska markbaserade kontingenten i Syrien, som har varit en underskattad komponent av insatsen som helhet. Hur är kontingenten sammansatt? Vilka strategiska funktioner uppfyller den? Hur kan öppna källor bidra med kunskaper om insatsen? Detta och mer därtill bjuder Markus på.Markus Göransson Balázs är lektor i…
 
Fredrik Eriksson berättar om sammanblandningen av populära och militära föreställningar om ett stormaktskrig hos det kollektiva Väst och i Sverige under en tid när kalla kriget blev betydligt kallare i början av 1980-talet, och framtidsutsikterna tycktes bara bli blekare och blekare.Piotr Wawrzeniuk
 
Lars Ericson Wolke tar oss med på en resa genom det svenska kavalleriets historia under 500 år, från 1500-talet till mellankrigstidens avvecklingsvåg av beridna förband. Lars berättar bl a om förbandstyper, taktik, och om vilka faktorer som ledde till det beridna lkavalleriets skymning.Piotr Wawrzeniuk
 
Krigsvetarna Markus Göransson och Niklas Nilsson berättar om sin forskning om ryska diskussioner om fenomenet hybridkrigföring respektive den relativt framgångsrika ukrainska avhybridiseringen av den ryska krigföringen 2014.Foto: Lystopad.Piotr Wawrzeniuk
 
Fredrik Eriksson berättar om hur den politiska och militära dimensionen användes av Sverige för att skapa tröskeleffekt under kritiska krigsår. I fokus är åren 1940-1942, när hotbilden var som mest akut.Piotr Wawrzeniuk
 
I denna engelskspråkiga podcast berättar vår danske militärhistoriske släktning professor Niels Bo Poulsen från Försvarsakademiet bland annat om det sovjetisk-nazityska strategiska partnerskapet 1939-1941, och om Wehrmachts och Röda arméns kvalitéer. Niels Bo förklarar de sovjetiska motgångarna i krigets tidiga skede, väljer 1941 års viktigaste sla…
 
Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk begapar det sovjetiska operativa tänkandets framväxt under mellankrigstiden, och diskuterar sovjetiska lärdomar från världskriget och inbördeskriget, marxistiskt-leninistiskt tänkande, krigsmaktens ledande tänkare, samhällsutvecklingen, industrialiseringen liksom elddopet för den sovjetiska operativa konsten so…
 
Piotr Wawrzeniuk och Markus Göransson Balázs fortsätter deras vandring genom den ryska krigsfuturologin. Ämnen som behandlas är typer av framtida konflikter och krig, hybridkrigföring, följder av framtida utvecklingar för operationer och taktik, utveckling av framtida stridsmateriel, och konceptuell utveckling.…
 
I denna första del av två diskuterar Piotr Wawrzeniuk och Markus Göransson Balázs varför militär futurologi kan vara nyttig och hur den har brukats i historien. Slutligen ges exempel på ryska framtidsvisioner av icke-militär krigföring. Nästa del lovar att bli kinetisk.Piotr Wawrzeniuk
 
Lars Ericson Wolke berättar om den så kallade marinspionen Hilding Anderssons relativt korta karriär under kalla krigets tidiga år. Lars tar upp Anderssons rekrytering, samarbetet med GRU, och den skada som Andersson tillfogade marinen. Avslutningsvis jämförs hans spionerande med Stig Wennerströms och Stig Berglings.…
 
Martin Neuding Skoog berättar om sin forskning om det europeiska vapenembargot mot ryska furstendömena och Moskovien från högmedeltiden till 1600-talet. Vad förorsakade embargot? Hur genomfördes det och av vilka? Vilka effekter fick det? Varför luckrades det och löstes upp?Och vet ni vad? Ni kan numera gå masterprogrammet i militärhistoria hos oss,…
 
Hur klarar sig en småstat i ett prekärt säkerhetspolitiskt läge? Hur kan den då potentiellt freda sin suveränitet? Lars Ericson Wolke berättar utifrån exemplet Finland från 1930-talet och in i vår samtid. Denna podd är den första i en serie om två, där den kommande delen handlar om Sverige.Piotr Wawrzeniuk
 
Fredrik Thisner berättar om förloppet av slaget vid Teutoburgskogen år 9, om de romerska operationerna därefter, och om likheter och skillnader mellan insatsen i Germanien för över 2000 år sedan och den i Afghanistan som sägs vara under avveckling.Piotr Wawrzeniuk
 
Vilka förmågor hade romerska krigsmakten vid tiden för Kristi födelse? Vilken expeditionär krigföringsförmåga besatt den? Hur bedrev romarna upprorsbekämpning? Fredrik Thisner berättar med avstamp i Varuskriget och det spektakulära romerska nederlaget vid Teutoburgskogen år 9 och straffexpeditionerna därefter.Bilden: fragment av romersk kavallerihj…
 
Vilka förutsättningar hade Sverige, Finland och Estland att klara det framtida slagfältets utmaningar 1918-1939? Polska militärattachéer trodde sig veta utifrån en bred bedömning som omfattade försvars-, inrikes- och utrikespolitik liksom bedömning av den egentliga krigföringsförmågan.Piotr Wawrzeniuk
 
Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk samtalar om gemensamma svensk-finska planer för Ålands försvar, och om hur dessa samspelade med bägge staters övriga försvarsplanering och säkerhetsläget i närregionen. Vilka styrkor och förmågor ansåg man behöva?Bilden: Helge Jung, denna gigant.Piotr Wawrzeniuk
 
I år är det 80 år sedan Slaget om Storbritannien.Kent Andersson från FHS Försvarssystem berättar om det brittiska luftförsvaret vid tiden för Slaget om Storbritannien som uttryck för systemtänkande och lyfter fram den svenska tillämpningen av de brittiska lärdomarna under efterkrigstiden.Avslutningsmusik:Circus Homunculus…
 
Vapenstilleståndet i november 1918 rörde knappast Central- och Östeuropa. I stället utkämpades en mängd konflikter om nya staters tillblivelse och gränser. Varför drabbade det nyskapade Polen och bolsjevikernas Ryssland med varandra 1919-1920? Piotr Wawrzeniuk och Fredrik Eriksson samtalar om det geopolitiska läget i världskrigets slutskede, kriget…
 
Lars Ericson Wolke berättar om sin nya bok "Stridens verklighet: döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814". Vi samtalar om soldatens motivation och förberedelser inför strid, omhändertagandet av döda, om uppkomsten av veteranfrågan och mycket annat.Piotr Wawrzeniuk
 
Det polsk-bolsjevikiska kriget påverkar fortfarande relationerna mellan Polen och Ryssland. I denna podcast diskuteras det polsk-bolsjevikiska krigets förlopp. Vi pratar även om västmakternas stöd till Polen, och om detta krigs långsiktiga följder ända in i våra dagar i fråga om strategisk kultur och historiebruk i Polen och Ryssland - bland mycket…
 
När och hur skapades fallskärms-, kust- och flygbasjägarförband? Vilka erfarenheter byggde detta på? Hur utvecklades dessa förband över tid? Den oförtröttlige Fredrik Eriksson förklarar.Piotr Wawrzeniuk
 
Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk pratar om evakueringen från Dunkerque, strider som inträder i och med Fall Rot - fortsättningen av det tyska västfälttåget, fransk taktikanpassning och dess flyktiga framgång, evakueringen från atlanthamnarna och Italiens inträde i kriget. Vi avslutar genom att diskutera Vichyregimens uppkomst.Bilden: soldater …
 
Piotr Wawrzeniuk och Fredrik Eriksson gör nedslag på flera platser under västfälttåget 1940, och diskuterar tyska framgångar, motgångar och begreppet "blixtkriget" / Blitzkrieg.Bilden: Rotterdam i maj 1940Piotr Wawrzeniuk
 
10 maj 1940 inleddes det tyska anfallet mot Västeuropa. I vår första podcast om ämnet samtalar Piotr och Fredrik om upptakten till dess första skede (Fall Gelb). Vi berör bland annat fransk och belgisk försvarspolitik och planering, mellankrigstidens doktrinutveckling, liksom Erich von Mannsteins plan, som i kombination med stort risktagande och do…
 
Lars Ericson Wolke och Fredrik Eriksson samtalar om den tyska invasionen av Danmark och Norge 1940, den svenska beredskapen vid denna tid, och hur de lärdomar som drogs påverkade Sveriges agerande under andra världskriget och under kalla krigets första årtionden.Piotr Wawrzeniuk
 
Pia Molander berättar om SOE:s verksamhet i Sverige under andra världskriget; om målsättningarna och hur de ändrades i takt med krigsutvecklingen, de brittisk-svenska relationernas vändningar och förstadiet inför kalla kriget.Bild: Göteborgs hamn. Anna Backlund, 1915. Tekniska museet / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)…
 
Loading …

Короткий довідник