Radio 24 відкриті
[search 0]
більше

Download the App!

show episodes
 
Авторський подкаст професора Мирослава Трофимука про українську та польську літературу з перспективи теорії та історії літератури та латиновоного контексту.
 
Loading …
show series
 
Обмін з ведучою Мар’яною Кріль думками і спогадами про Володимира Івасюка. Тема літературної творчості й ґлорифікація книги й книжності у творчості Павла Русина з Кросна. Художні засоби віршописання, застосовані для суґестії пієтету до культурних артефактів.
 
Річниця. Пам’ять про 24 і далі. Контемпляція війни. Ексодус. Досвід пізнання свого vs ніхто. Три століття війни – не один і навіть не 8 років. Війна була і є перманентною. Мосвальґія. Мосвалерґія. Українці, Україна переможе!
 
Демонстрація особливостей мистецького вираження на прикладі творів “Епіталамій, себто шлюбна пісня на одруження польського короля Сиґізмунда і ясновельможної Варвари, дочки Стефана, воєводи Паннонського” (“Epitalamion, hoc est carmen connubiale in nuptias Sigismundi regis Poloniae nobilissimaeque Barbare filiae Stephani Palatini Pannoniae”), та ґло…
 
Завершення викладу про світогляд Оріховського. Павло Русин з Кросна. Біографія, освітні подорожі. Основні теми і жанри творчості.
 
Виклад ad memoriam – спогади про Дмитра, Соломію Павличків, про стосунки сімей Трофимуків і Павличків, про атмосферу кінця 50-х – початку 60-х років у мистецьких середовищах української інтеліґенції та інтеліґенції з радянською владою.
 
Структура біографії і творчої діяльності Станіслава Оріховського. Зміни світоглядниї переконань. Утвердження у творах Оріховського інститутції сім’ї, ідеалу жінки-дружини. Постать і творчість Оріховського у контексті антитурецької полеміки Європи. Порівняння Азійської деспотії та європейської демократії в іпостасі політичної системи Речі Посполитої…
 
Боротьба Оріховського-священника за можливість одружитися – бунт проти вимоги безшлюбності, целібату. Втілення антицелібатних переконань у літературніі творчості. Зміна світоглядної позиції.
 
Біографія Станіслава Оріховського, походження, освіта, перебіг едукаційних подорожей. Окреслення творчої спадщини. Самовизначення на основі підписів під творами. Gente ruthenus, natione polonus.
 
Синтез художніх засобів античної епохи з традиційними для українського фольклору й літературної традиції з метою сакралізації князівської чолівки і ствердження неперервності княжих династій як метафори тривання української державності. Основні мотиви старої української літератури, твореної різними мовами. «Camoenae Borysthenides…» в осмисленні суча…
 
Віршований літопис – твір “Саmоеnае Borysthenides” - “Дніпрові Камени”. Проблема авторства і проблема прототипу твору в античній літературній традиції. Імовірні джерела авторства історіографів ранньомодерного часу, зокрема польських. Головна тема і привід до написання. Уточненння часу і дати написання поеми «Дніпрові музи» «Саmоеnае Borysthenides».…
 
Григорій Чуй Русин із Самбора. Біографія. Специфіка жанру еклоги. «Еклога» Григорія Чуя Русина: основні ідеї, поетичні засоби, наголошення етичних чеснот архиєпископа Павла Тарла символічного образу християнського лідера. Паралелі у «Роксоланії» Кленовича.
 
Опис перемоги князівського клану і покаянної промови Косинського. Напучення Острозького Косинському і усім козакам, яке полягає у тому, щоби протистояти зовнішнім ворогам, а не творити заколоти у своїй країні. Художні засоби поеми. Запозичення засобів із античної літературної а також Біблійної традиції. Відображення у поемі іконографічного принципу…
 
Зміст поеми Симона Пекаліда “Про Острозьку війну під П’яткою проти низовиків». Опис перебігу військових дій, опис тактики козацьких загонів, а також відтворення ідеологічних позицій противників через словесні перепалки. Опис козацького війська з позиції прибічника князявського клану, а також військових відділів Острозького, зокрема, татарських заго…
 
Завершення викладу про Миколу Гуссовського: метафорика поем мислителя, який належить трьом національним культурам: білоруській, польській й українській. Симон Пекалід: «Ruthenus factus», біографія. Роль Острозької академії – науково-освітнього гуртка князя Констянтина Острозького і мета його діяльності. Демонстрація зміни національної еліти у творі…
 
Завершення викладу про твір «Пісня про зубра»: історіософське значення поеми. Твір Миколи Гуссовського «Перемога над турками під Теребовлею 2 липня 1524 р.» Зміст, провідні мотиви й ідеї, особливості архітектоніки твору. Політична й етична проблематика твору. «Victoria de Turcis ad Trebovlam anno 1524-to mense lulio die secundo».…
 
Літературна спадщина Миколи Гусовського. Біографія поета. “Пісню про зубра” – “Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis”. Історія виникнення твору. Зміст твору.
 
Підсумковий виклад про «Роксоланію» Кленовича. Франко про українську школу у польській літературі.
 
«Роксоланія» бджільництво, борті, випасання овець і доїння, сироваріння. Ткатцтво, паралелі з Одісеєю Гомера. Опис ловіння птахів, опис танцю дресированого ведмедя. Філологічна гра Russia – Ursia.
 
Ремесла у давній Україні співвідосно античної традиції описів календаря і відповідної своєчасності праць і ремесел у творах Гомера, Гесіода, Овідія. Опис у «Роксоланії» флори українського Полісся, перелік порід дерев, позасюжетна вставка про семантику прізвища Кленович/Acernus. Опис деревообробних методів. Виробництво плугів з дерева.…
 
350 річниця з дня народження Гетьмана України Пилипа Орлика. 300-річна «традиція» московських сатрапів нищення проявів волелюбності українців, починаючи хоча б від «Батуринської різні» (Батурин – столиця України-Гетьманщини). Інформація про документи, які демонструються на Виставці у Центральному Державному Історичному Архіві у Києві.…
 
Похорон, плакальниці, зміст похоронних заплачок, мотив оплати за перевіз через Стікс, звичай, поминальна їжа на могилках.
 
Духовний Всесвіт старих українців. Народне християнство. Переказ про приворіт-зілля з еротичними мотивами. Розшифрування і пояснення античних реалій, вжитих Кленовичем у творі «Роксоланія».
 
Продовження опису міст: Городна, Белза, Перемишля, Дрогобича, Холма, Красностава.Звичаї русів за «Роксоланією» Субастіяна Фабіяна Кленовича. Баба-повитуха. Плекання дітей. Дитячі забави. Релігійні звичаї. Побратимство у чоловіків і жінок.
 
Опис українських міст. Візія краю Себастіяна Кленовича. Використання античної ономастики у творі Кленовича. Описи 13-тьох міст: Львова, Замостя, Києва, Кам’янця, Луцька, Бузька, Сокаля.
 
Опис українських міст. Візія краю Себастіяна Кленовича. Використання античної ономастики у творі Кленовича. Описи 13-тьох міст: Львова, Замостя, Києва, Кам’янця, Луцька, Бузька, Сокаля.
 
Діалог польської й української культури: Твір Кленовича «Роксоланія» в українських перекладах. Іван Франко, Михайло Білик і Віталій Маслюк. Твердження Івана Франка про фольклористичний характер твору «Роксоланія». Дисертаційне дослідення Михайла Білика.
 
Себастіян Фабіан Кленович. Біографічні дані, творча спадщина, оцінки істориків літератури.
 
Себастіян Фабіан Кленович. Біографічні дані, творча спадщина, оцінки істориків літератури.
 
“Ukraina latina” Панаса Феденка (Прага, 1937, 120 примірників). Тексти від часів Римського володарювання у Криму і до кінця XVIII ст. – від інскрипції (епітафії) римському леґіонерові у Криму, через тексти римських класичних античних авторів, записки Середніх віків до творів різних жанрів ранньомодерного часу – аж до Григорія Сковороди. Опис різних…
 
Виставка у центрі Європи «Europa – Erbe der Humanisten». Україна як запрошений член виставки. Гуманісти Себастіян Фабіян Кленович й Іван Ужевич. Острозька Біблія.
 
Українська як літературна мова ВКЛ. Латинська як linqua franca Європи. Національне літописання versus латиномовних трактатів. Латиномовні ґраматики Івана Ужевича у Сорбонні 1643 і 1645 рр. – свідчення загальноєвропейської декларації української ідентичності. Розрізнення linqua ruthena I linqua sacra. Виклад просодії силабічного вірша і твір Яна Кох…
 
Основні періоди Української державності. Різновиди періодизацій розвитку культури на етнічних українських землях. Багатство ономастики, пов’язаної із поняттям Русь, Україна в епохи Ренесансу, Бароко, Романтизму. Перші свідчення про Київську державу у Бертинських анналах Франкської імперії. Перший опис православної літургії у фіксації Ульріха фон Рі…
 
Багатоликість «alterae naturae». Світи Григорія Сковороди, Івана Вернадського, Олександра Потебні. Дефініція і термін як механізм передавання цивілізаційного і культурного досвіду через покоління. Особливість острівної культури. Жанри, особливо первісні, переважно є відображенням і породженням календаря. Нетривкість усної поетичної творчості. Культ…
 
Aksenzeit – епоха поміж 800-тим і 200-тим роками до н.е. Універсальна спадкоємність, процес тривання у творчому осмисленні європейської цивілізації і культури. «Поетика» Арістотеля – базовий виклад теорії літератури як творчого акту і водночас система жанрово-видової системи. Artes liberales – trivium та quadrivium. Ренесансне «imitatio» versus бур…
 
Перша програма на честь подвійного ювілею Пилипа Орлика. Про публікацію Варшавським університетом частини Діярія, частинки творчої спадщини Гетьмана. Основні ознаки творів епох Ренесансу і Бароко. Багатомовність, ускладнена композиція творів, візуальне багатство засобів вираження, принцип «imitatio» - взорування на античні зразки.Поняття «altera na…
 
— Чи маєте ви потрібну кількість ядерного матеріалу? — Маю. — І ви визнаєте, що плануєте підірвати в Москві виготовлену з нього бомбу? — Аякже. Яцек Дукай. «Ксаврас Вижрин» Гість: історик, публіцист і перекладач Андрій Павлишин. Ведучий: Володимир Михалевич. Музика: Rozbujane Betoniary — Ukraina Замовити збірку «В краю невірних» можна в нашій веб-к…
 
— Так, — сказав я, і раптом все прояснилося в моїй голові. — Це був росіянин. Та все відбулося перед нашими очима, тож як тут міг відбутися обман? Фрідріх Шіллер. «Духовидець» Гість: літературознавець, поет і перекладач Тарас Лучук. Ведучий: Володимир Михалевич. Музика: Billie Eilish — Your Power (Live for Stand Up For Ukraine) Прочитати фрагмент а…
 
Сподіваюся, Ти пам'ятаєш, що кілька років тому ми мали колотнечу з гоблінами і вже думали, що спекалися їх. Так от, цієї осені гроза вдарила знову, і це було найсерйозніше за всі останні століття. Відбулося кілька битв, і певний час мій будинок був в облозі. У листопаді вже почало здаватися, що його разом з усім моїм добром ось-ось захоплять...Та ц…
 
— Добрий ранок! — привітався Більбо, не маючи на гадці нічого іншого. Сонце сяяло, і трава була напрочуд зелена. Проте Ґандальф зиркнув на нього з-під довгих кошлатих брів, які виступали за широкі криси його капелюха. — Що ти маєш на увазі? — спитав він. — Бажаєш мені доброго ранку, чи гадаєш, що цей ранок добрий, хочу я цього чи ні, чи що цього ра…
 
Зверніть увагу й відзначте собі. Дивлячись на будь-який акт великодушності, героїзму, безумства, всі сьогоднішні тупі бакаляри, парохи та цирульники не можуть додуматися ні до чого ліпшого, як запитати: навіщо він це робить? І коли їм здається, що вони відкрили причину, яка спонукає його до цих дій, — незалежно від того, збігається чи не збігається…
 
— Так, — відгукнувся лікар на мою заувагу, — можна подумати, що земля — прoклята, бо з усіх її дітей оці, які тримаються до неї найближче, мають незграбні постави й таку важку ходу, начебто самi їхні серця закуті в кайдани. Але тут, на цій сaмій дорозі, серед цих важкотілих людей можна було колись побачити й когось тендітного і гнучкого, з довгими …
 
3 грудня 1857 року народився наш земляк Юзеф Теодор Конрад Коженьовський — всесвітньо відомий письменник Джозеф Конрад. У своєму найкращому романі «Ностромо: Приморське сказання» Джозеф Конрад сягає вершин у художньому дослідженні життя суспільства і таємниць людської душі. Гостя: перекладачка Олена О'Лір. Ведучий: Володимир Михалевич. Музика: Ampa…
 
Цей текст містить усю повноту буття. Джон Драйден англійський поет, літературний критик, драматург ХVII століття Якщо не брати до уваги Шекспіра, Чосер — найголовніший письменник англійської літератури. Гарольд Блум сучасний американський літературний критик та історик культури Гість: перекладач Максим Стріха. Ведучий: Володимир Михалевич. Музика: …
 
Потяг спинився, і Генерал зіскочив на землю. За клубами пари, якою пихкало від локомотива, він зауважив присадкувату постать гнома-машиніста — той уже товкся біля коліс, учетверо вищих від нього самого, і з якихось лише йому знаних причин люто гахкав по брудному металу молотом на довжелезному держаку. Яцек Дукай. «Хід Генерала» Наша книжкова новинк…
 
14 листопада 1965 року розпочалася одна з найбільших у в’єтнамській війні битва у долині Я-Дранґ. Ключову роль у битві зіграв українець родом з Тернопільщини, капітан Мирон Дідурик на псевдо «Шалений Козак», про якого генерал Мур у своїх спогадах говорив, що це був найкращий бойовий командир, якого він знав. У 1992 році учасники битви, генерал Гаро…
 
«У норі під землею жив собі гобіт. Була то гобітівська нора, а де гобіти, там і затишок». У 1985 році гобіт Більбо Злоткінс заговорив українською. Того року «Гобіт» Джона Рональда Руела Толкіна вийшов українською мовою у перекладі Олександра Мокровольського. Сьогодні Видавництво «Астролябія» готує до зустрічі з новими і бувалими читачами «Гобіта» в…
 
Очей не звόдили з витязя всі, дивом дивуючись довгий час, що вершник і кінь — на колір обидва зелені, неначе зело, й зеленіші, ніж зелень емалі, що на золоті грає. Лицарський роман «Сер Ґавейн і Зелений Лицар», а також «Перлина» і «Сер Орфео» під однією обкладинкою готуються до друку. Об’єднує ці три твори перо Джона Рональда Руела Толкіна, який пе…
 
У цьому випуску ми бесіду ведемо про дантову «Комедію» безсмертну. Гість: перекладач Максим Стріха. Ведучий: Володимир Михалевич. Ви можете прочитати фрагменти або замовити книги «Комедії» в нашій веб-книгарні: «Пекло» «Чистилище» «Рай»
 
— Мале стерво. Дістала вже. Ми ще наплачемося з нею. Усі жінки такі. Я їх добре знаю. Ти ще надто молодий. Я надивився на них за двадцять років роботи. У випуску №18 бесідуємо про роман-містифікацію Ремона Кено «З жінками по-доброму не можна». Гостя: перекладачка Ярина Тарасюк. Ведучий: Володимир Михалевич. Музика: Irish Rovers — Finnegan's Wake Ви…
 
«Лице йому горіло. Врешті озвався до свого сусіда: — Чого це ви сіли сьогодні за цей столик, якщо ваш столик вільний? Сусід спокійно глянув на нього й подумав: «Я ж казав, що цей бідолашний хлопець божевільний». І не відповів нічого». У випуску №17 представляємо новинку Видавництва «Астролябія» — «Дзеркало смерті» Міґеля де Унамуно. Це 27 оповідань…
 
Loading …

Короткий довідник